portfölj

Arbetsrätt

Oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare i Göteborg med omnejd kan vi på MundeAhlberg hjälpa dig att navigera genom arbetsrättens komplexa landskap. Tack vare vår erfarenhet inom området kan vi hantera risker och frågor i de problemställningar som kan uppstå. Det kan handla om allt ifrån att vi kan agera rådgivande till arbetsgivare vid omstrukturering, uppsägningar och avsked till att vara ett stöd för arbetstagare som står inför uppsägning eller avsked. Vi erbjuder vidare vidsträckt hjälp inom områden som arbetsmiljö, fackliga rättigheter och diskriminering. Genom att anlita oss får du skräddarsydda lösningar som balanserar dina behov som arbetsgivare eller anställd med aktuella lagar, förordningar och kollektivavtal.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan hjälpa dig med arbetsrättsliga frågor i Göteborg

Vår expertis inom arbetsrätt i Göteborg är dedikerad åt att stödja dig genom arbetsrättsliga frågor och säkerställa dina rättigheter som anställd eller arbetsgivare. Med djup kunskap om arbetslagstiftningen och erfarenhet av att hantera olika ärenden, erbjuder vi juridiska lösningar för att möta dina specifika behov. Oavsett om du behöver stöd vid förhandlingar, vill få klarhet kring din anställningsrättsliga situation eller kräver förebyggande åtgärder för att undvika potentiella konflikter, är vi här för att hjälpa dig genom arbetsrättsliga utmaningar. Kontakta oss för en konfidentiell konsultation och låt oss vara din partner för en trygg och professionell arbetsmiljö.

Om arbetsrätt

Arbetsrätten är en omfattande gren av juridiken som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och syftar till att skapa en god och rättsenlig arbetsmiljö. Den täcker olika aspekter av anställningsförhållandet och strävar efter att säkerställa rättigheter och skyldigheter för båda parter, främja en hälsosam arbetsmiljö och hantera eventuella tvister som kan uppstå. Inblandade parter i affärstvister kan vara företag, organisationer eller enskilda affärsutövare, och tvisterna kan variera i omfattning och svårighetsgrad. Utforska några nyckelaspekter av arbetsrätt genom våra koncisa förklaringar, tillgängliga för att förbättra din insikt och medvetenhet om detta juridiska område.

Arbetsrättsliga tvister

För att lösa eventuella tvister finns olika metoder som medling och förhandling, vilka syftar till att undvika långdragna rättsprocesser och uppmuntra till en fredlig lösning på konflikter. Genom att vara medvetna om dessa mekanismer kan både arbetsgivare och arbetstagare effektivt hantera och lösa eventuella meningsskiljaktigheter. Vi på MundeAhlberg i Göteborg bistår emellertid även med hjälp vid bland annat skiljedomar och domstolsprocesser. Advokater som specialiserar sig på affärstvister spelar ofta en central roll genom att erbjuda juridisk rådgivning, företräda klienter inför domstol eller skiljedomstolar samt assistera i att navigera genom den lagstiftning som styr affärsrelationer. Målet är att tillgodose dina behov och uppnå en lösning som är gynnsam och rimlig för de inblandade parterna och som bevarar affärsrelationerna så långt det är möjligt. Kontakta oss för engagerad och professionell hjälp.

Den kollektiva arbetsrätten

Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om kollektivavtal och arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisation och förhållande. Inom svensk arbetsrätt utgör kollektivavtalen en viktig del och fungerar som ett komplement till lagar och regler. Det är ett skriftligt avtal som sluts mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer eller mellan den enskilde arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer. Till den kollektiva arbetsrätten hänförs också bland annat föreningsrätten, den allmänna förhandlingsrätten, regler om stridsåtgärder och medling, men även regler om anställningsförhållandets rätt, där lagen om anställningsskydd är central. Lagen innehåller regler om anställningsformer och om uppsägningar och skyddar arbetstagare som blir uppsagda eller avskedade.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett juridiskt dokument mellan arbetsgivare och arbetstagare och innehåller information om anställningen och tjänsten. Det är grunden för anställningsförhållandet och det är av vikt att såväl arbetsgivare som arbetstagare förstår och överensstämmer om avtalets villkor. Om arbetsplatsen är bundet av ett kollektivavtal, måste hänsyn tas till de bestämmelser som däri reglerats.

Uppsägning och avsked

En anställning kan upphöra att gälla på flera sätt, och vilka regler som gäller beror på hur anställningen avslutas. Om en anställd säger upp sin anställning så behöver inga skäl anges och uppsägningen beror på form av anställning, medan det vid en uppsägning av arbetsgivaren behöver anges sakliga skäl, vilket kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. En medarbetare som grovt misskött sig i arbetet kan bli avskedad, i en sådan situation upphör tjänsten direkt.

Omorganisation

Vid en omorganisation kan både små och stora organisatoriska förändringar göras som kan få en positiv inverkan på verksamheten genom att bland annat göra den mer effektiv och konkurrenskraftig. Det är emellertid viktigt att en omorganisation genomförs väl och i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som finns, såväl som att de personer som berörs beaktas. Det för att få igenom en omstrukturering som resulterar i en hållbar och förbättrad arbetsplats.

Lagar inom arbetsrätten

Inom svensk arbetsrätt finns det många lagar som reglerar olika förhållanden och situationer. De beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller, till exempel handlar det om regler för medbestämmande och anställning. I vissa fall kan regler i lagarna ersättas och kompletteras av kollektivavtal, dessa regler är dispositiva. Andra regler går inte att avtala bort och är då tvingande. Till exempel arbetsmiljölagen finns till för att säkerställa att människor har en bra arbetsmiljö och inte blir sjuka eller skadar sig av eller på jobbet. En annan central lagstiftning är diskrimineringslagen, som finns till just för att människor inte ska diskrimineras och för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Hur fungerar svensk arbetsrätt?

Svensk arbetsrätt kan delas in i två delar, dels den del som rör arbetstagares anställningsförhållanden, dels den del som rör den kollektiva arbetsrätten, det vill säga regler som gäller anställda som grupp. I många frågor måste hänsyn tas till båda delarna av arbetsrätten.

Vilka rättigheter har jag om jag blir uppsagd?

I lagen om anställningsskydd finns regler som gäller vid uppsägningar och som ger dig vissa rättigheter. Inledningsvis har du rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked, med hjälp av detta kan du kontrollera att orsaken till uppsägningen är saklig. Om orsaken till din uppsägning är arbetsbrist, bör du kontrollera så att det skett enligt turordningsreglerna. Huvudregeln är att den som senast blev anställd, också ska sägas upp före de som varit anställda längre. Från detta finns det undantagsregler, bland annat att varje företag kan undanta tre anställda. Om det är en korrekt genomförd uppsägning, så är du anställd under den uppsägningstid som gäller enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Om det inte finns angett där, gäller lagen om anställningsskydd. Den anger att en uppsägningstid inte får vara kortare än en måndag, men längden på din uppsägningstid kan bero på hur lång anställning som du har haft. Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner, såsom sjukersättning.

Om du anser att uppsägningen är ogiltig eller orättvis har du möjlighet att överklaga till Arbetsdomstolen. Observera att det finns tidsfrister för detta, så det är viktigt att agera i tid. Om du är medlem i facket bör du kontakta dem för att få mer råd i vad som gäller för dig.

Vad gör jag om jag upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet?

Om du upplever diskriminering eller trakasserier på din arbetsplats är det viktigt att agera, även om det kan vara kännas jobbigt eller svårt. Upplevelser av diskriminering och trakasserier kan vara psykiskt påfrestande, så det är viktigt att du söker stöd från familj, vänner, eller professionell hjälp om det behövs. Diskriminering är förbjudet inom arbetslivet, därför har arbetsgivare enligt diskrimineringslagen ett ansvar för att ingen arbetstagare eller arbetssökande blir utsatt för det. Det första du bör göra är att dokumentera händelsen eller händelserna efter bästa förmåga. Inkludera vad som hände, när det inträffade, vem som var inblandad och om någon bevittnade händelsen. Om möjligt så kan du också söka stöd hos HR-avdelningen, om sådan finns. De kan erbjuda vägledning och fungera som stöd genom processen. Om du är medlem i en fackförening kan du även kontakta dem, de kan erbjuda råd och hjälp med förhandlingar eller medling med din arbetsgivare. Ofta finns även specifika procedurer för att hantera fall av diskriminering och trakasserier på specifika arbetsplatser, så undersök om sådant finns att tillgå. Om situationen på din arbetsplats inte hanteras på ett tillfredsställande sätt, eller om du väljer att inte använda de interna kanalerna, har du möjligheten att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kan utreda ditt fall och erbjuda ytterligare stöd och rådgivning.

Vad gäller om jag eller mitt barn blir sjuk?

Om du blir sjuk så har du rätt att vara hemma från jobbet och du ska så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Beroende på arbetsplats kan det finnas olika rutiner för sjukanmälan, kontrollera därför vad som gäller på din arbetsplats. Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du lämna ett sjukintyg från din läkare till din arbetsgivare för att styrka din sjukfrånvaro och din rätt till ersättning. De första fjorton dagarna får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare, med en minskning med karensavdraget som motsvarar 20% av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Från och med dag femton kan du dessutom få sjukpenning från Försäkringskassan.

I Sverige regleras vård av sjuka barn i lagen om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. Om ditt barn blivit sjuk och du måste vara hemma från ditt arbete kan du få ersättning för vård av barn, så kallat VAB. I regel behöver barnet vara mellan åtta månader och tolv år, men det finns undantag. Ersättningen ansöker du om hos Försäkringskassan. Om barnet är så sjukt att vab krävs i mer än åtta dagar, måste ett läkarintyg kunna uppvisas för att ersättning ska betalas ut.

Hur kan jag kontakta er advokatbyrå i Göteborg?

Det finns flera sätt som du kan kontakta oss för ett möte och hjälp. Du kan ringa oss på 031 – 701 54 90 eller maila oss på info@mundeahlberg.se. Vi har också ett formulär under Kontakt som du kan fylla i, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy