papper, klubba och hjärta

Familjerätt

Många av oss kommer i olika skeden av livet i kontakt med familjerätt och kan då vara i behov av hjälp från en advokat specialiserad på området. Du kanske står inför ett äktenskap eller skilsmässa, blivit sambo och skulle vilja upprätta ett samboavtal eller behöver hjälp med frågor gällande vårdnad. Du kanske behöver hjälp i en arvstvist eller med en bodelning, eller har helt andra frågor kopplade till familjerätt. I sådana situationer kan det vara både klokt och avlastande att ta hjälp av våra erfarna familjerättsadvokater i Göteborg. Vi har förståelse för att frågor relaterade till familjerätt kan vara både känsliga och komplexa och hanterar därför varje ärende med en kombination av professionalism och empati, för att se till så att dina intressen och rättigheter tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan hjälpa dig med familjerätt i Göteborg

Familjerätt har som övergripande mål att säkerställa rättssäkerhet och rättvisa inom familjerelationer samt att skydda barnets bästa intresse i de beslut som rör barn. Det är inte sällan ett känsloladdat område som kräver noggrann hantering och ofta juridisk rådgivning för att garantera att alla involverade parter får rättvisa och korrekta lösningar enligt lag och rättspraxis, vare sig det gäller frågor involverande barn eller annan ekonomisk familjerätt.

Kostnad, rättskydd och rättshjälp

I vissa familjerättsliga mål finns möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring eller att få hjälp med rättegångskostnader av staten. Kontakta oss för att utreda dina möjligheter och för att få hjälp i ditt ärende.

Om ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt är den gren av rättsväsendet som adresserar de ekonomiska aspekterna av familjerelationer. Det kan handla om arvsfrågor, fördelningen av tillgångar och skulder mellan parter, samt att fastställa eventuella underhållsbidrag. Denna process inkluderar förhandlingar och det finns i vissa fall möjlighet till förlikning, men kan övergå till en domstolsprocess om parterna inte når en överenskommelse. Målet är att uppnå en lösning med hänsyn till er familjs specifika omständigheter och behov, eftersom varje familj är unik och varje ärende kräver en individuell strategi. Ekonomisk familjerätt bidrar därmed till att skapa stabilitet och trygghet under övergångar i familjelivet.

Äktenskap och samboende

Äktenskapsförord och samboavtal är juridiska dokument som används inom familjerätten för att reglera ekonomiska frågor och förmögenhetsförhållanden mellan parterna. Dessa avtal spelar en viktig roll för att definiera hur tillgångar och skulder ska hanteras om äktenskapet eller samborelationen skulle upplösas. Det ger varje part möjlighet att skydda sina individuella ekonomiska intressen och undvika eventuella tvister och osäkerheter i framtiden, till exempel för att skydda arv och gåvor som en part har fått under äktenskapet eller samboförhållandet.

Arvsrätt

När någon har gått bort är det många regler inom familjerätten som aktualiseras och en hel del som behöver göras, i sådana fall kan det vara bra att ta hjälp av erfarna familjerättsjurister i Göteborg. Dels måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Om den avlidne var gift och hade giftorättsgemenskap, det vill säga om makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning ske innan tillgångar kan fördelas. Därefter är det arvsordningen som avgör vem som ärver. Det finns som utgångspunkt tre arvsklasser, men den som lämnar ett arv kan ha bestämt en annan fördelning genom testamente. Vi kan hjälpa er oavsett om det gäller att upprätta ett sådant testamente, eller med att genomföra bodelning och arvskifte.

Skilsmässa

Skilsmässa är en av de mest kännbara och livsförändrande händelserna inom familjerätten. Det är en rättslig process som avslutar äktenskapet mellan två personer. Skilsmässan reglerar frågor som fördelning av ägodelar och skulder, vårdnad om barn, underhållsbidrag och andra viktiga aspekter av parternas liv efter separationen. Den ger en formell och rättslig upplösning av äktenskapet, vilket ger parterna klarhet i deras rättigheter och skyldigheter efter separationen.

Om situationer rörande föräldrar och barn

Familjerättsliga situationer som involverar föräldrar och barn kan utgöra en känsloladdad del av juridik. Inom detta område behandlas frågor som vårdnadstvister, underhållsskyldighet och andra aspekter som rör en central enheten av samhället – familjen. Att navigera genom dessa situationer kräver inte bara juridisk kompetens utan även en förståelse för de emotionella och praktiska utmaningar som personer och deras barn står inför, vilket våra advokater i Göteborg har.

Vårdnad om minderårig

Familjerätten, och specifikt dess vårdnadsaspekt, utgör en central del av det rättsliga ramverket för familjer som genomgår förändringar. Vårdnadsfrågor fokuserar på att säkerställa barnets bästa intressen, särskilt i samband med separationer eller skilsmässor. Målet är att skapa en rättvis och strukturerad ram för föräldrar och barn, där olika faktorer övervägs för att fatta beslut om vårdnad. Dessa inkluderar föräldrarnas samarbetsförmåga, kärlek och stöd, samt förmågan att skapa en stabil miljö för barnet. Vårdnadsprocessen kan involvera förhandling eller medling, och om en överenskommelse inte nås kan domstolen besluta utifrån barnets bästa. Vårdnad omfattar fysisk vårdnad, det vill säga boende, och juridisk vårdnad, det vill säga beslutsfattande, och reglering av umgänge mellan barnet och en icke-vårdnadshavande föräldern. Genom att etablera tydliga riktlinjer strävar familjerätten efter att skapa en stabil och kärleksfull miljö för barn, oavsett familjesammansättning.

Faderskapsfastställelse

Faderskapsfastställelse är en rättslig process som syftar till att fastställa det juridiska faderskapet för ett barn och är särskilt viktigt när det finns tvivel om vem som är barnets biologiska far. Antingen är det socialnämnden eller barnet själv som ansöker om fastställande i tingsrätt. Det är en viktig del av familjerätten eftersom det fastslår rättigheter och skyldigheter gentemot barnet, men också för att ge rättsligt erkännande till såväl barn som föräldrar. Det övergripande målet med faderskapsfastställelse är att säkerställa barnets bästa intresse genom att fastställa dess juridiska rättigheter och säkerställa dess rätt till stöd från båda föräldrarna, såsom eventuellt arv och andra rättigheter.

Underhåll och barnbidrag

Underhåll är ett juridiskt begrepp som handlar om att säkerställa ekonomiskt stöd till en person, vanligtvis en före detta partner eller ett barn. Det är ett viktigt koncept inom familjerätten som syftar till att säkerställa att de som har behov av ekonomiskt stöd får det, särskilt när det finns en ekonomisk obalans mellan parterna. Underhåll för barn, också känt som barnbidrag, försäkrar att barnet har sina grundläggande behov täckta även om föräldrarna inte längre lever tillsammans. Det syftar till att säkerställa barnets välfärd genom att täcka kostnader för mat, kläder, bostad, utbildning och medicinsk vård.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Vad är ett äktenskapsförord och hur fungerar det?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som används för att reglera ekonomiska förhållanden mellan makar eller blivande makar. Det fungerar som en avtalsöverenskommelse som definierar hur tillgångar och skulder ska hanteras om äktenskapet skulle upplösas genom skilsmässa eller vid den ena makens död. Äktenskapsförord används för att skapa tydlighet och trygghet när det gäller ekonomiska frågor inom äktenskapet. Det kan fastställa äganderätten till specifika tillgångar, skydda förmögenhet som ägts före äktenskapet eller erhållits genom arv eller gåva eller reglera ansvar för skulder, och det ger parterna flexibilitet att anpassa avtalet efter sina individuella behov och önskemål. Ett äktenskapsförord är normalt juridiskt bindande när det upprättas, och det kräver skriftlig dokumentation och underskrifter av båda makar. Det är ett användbart verktyg för att skapa klarhet kring ekonomiska frågor och minimera potentiella konflikter om äktenskapet tar slut. Det kan även vara särskilt viktigt när det finns komplexa ekonomiska situationer, tidigare äktenskap eller barn involverade.

Vad är ett samboavtal och när bör det upprättas?

I sambolagen finns regler för det rättsliga förhållandet mellan sambor och vad som ska gälla för er bostad och ert bohag vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet. Genom ett samboavtal kan ni avtala om att lagens regler inte ska gälla vid en separation. Ett samboavtal är därmed ett praktiskt och juridiskt bindande dokument som kan skrivas av par som lever tillsammans som sambor utan att vara gifta. Det bör upprättas innan två personer flyttar ihop, eller tätt där inpå. Samboavtal syftar till att reglera ekonomiska och praktiska aspekter av samboskapet och kan vara ett värdefullt verktyg för att undvika missförstånd och konflikter i framtiden. Det kan täcka ett brett spektrum av frågor, inklusive hur egendom ska fördelas om förhållandet skulle ta slut såväl som äganderätt till gemensam bostad. I grund och botten kan ett samboavtal vara ett sätt att skapa tydlighet och trygghet inom samboskapet och kan vara särskilt värdefullt om det finns stora ekonomiska beslut att fatta, om en eller båda parterna har tidigare äktenskap eller barn, eller helt enkelt för att förebygga potentiella tvister och osäkerheter i framtiden. Det är ett verktyg för att främja öppen kommunikation och samförstånd mellan parterna, vilket i sin tur kan bidra till en mer harmonisk relation.

Vad innebär rätten att ärva?

Rätten att ärva regleras i ärvdabalken och rätt till arv kan den ha som är efterlevande eller som blivit angiven i ett testamente. Som huvudregeln ärver till lika delar i första hand den avlidnes barn, i andra hand föräldrar/syskon och i tredje hand far- och morföräldrar. Om den avlidne var gift gäller särskilda regler, då ska först göras en bodelning för att se hur stor del av egendomen som tillhör dödsboet, därefter ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Det innebär att maken eller makan får göra det hen vill med egendomen, utom att bestämma över den i ett testamente, och makarnas gemensamma barn har rätt att ärva först när båda föräldrarna har gått bort. Om den avlidne däremot har barn som den andra partnern inte är förälder till, så kallade särkullbarn, så har denne rätt att få ut sitt arv direkt. Om den avlidne skrivit ett testamente, så är det testamentet som gäller i stället för arvsordningen. Det finns emellertid begränsningar för vad ett testamente kan innehålla och ge rätt till, som bland annat innebär att den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, har rätt till en del av arvet oavsett testamente.

Hur fördelas tillgångar och skulder vid en skilsmässa?

Vid en skilsmässa är fördelningen av tillgångar och skulder en av de mest betydande och ibland komplexa aspekterna. Det är en process som syftar till att rättvist dela upp det ekonomiska ansvar och ägande som har byggts upp under äktenskapet. Värt att notera är att ett giftermål inte påverkar ägandeförhållandena i din eller din partners egendom. Det innebär att under äktenskapets gång äger ni enskilt era tillgångar och svarar för era skulder. Vid en skilsmässa blir dock allt som ni äger giftorättsgods, om ni inte gjort viss egendom till enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller genom att en make fått egendom i arv eller gåva och testatorn eller givaren i ett testamente eller gåvobrev angett att egendomen ska vara enskild egendom. Giftorättsgods är de tillgångar som ska delas lika vid en bodelning. Vid en skilsmässa görs en bodelning. Den inleds med att enskild egendom tas åt sidan, med andra ord räknas den inte med. All annan egendom, giftorättsgodset, ska räknas ihop och sedan delas lika. Värdet baseras på det som var på dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in. Om det finns skulder hos makarna räknas det av mot giftorättsgodset och om en av makarna har enskilda skulder räknas dessa endast av mot denne makes giftorättsgods. Det innebär alltså att två makar inte kan bli skyldiga att betala varandras skulder.

Hur kan jag få mer information om er advokatbyrås tjänster och prissättning i Göteborg?

För mer information om våra tjänster och prissättningar är ni välkomna att kontakta oss för en konsultation, där vi kan diskutera era behov och ge er en mer detaljerad översikt över kostnader och hur vi kan hjälpa er.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy