papper, klubba och hjärta

Familjerätt

Ibland blir det tyvärr inte som man hoppas och man hamnar i konflikt med familj och släktingar. Det kan handla om till exempel arvstvister, bodelningar eller vårdnadstvister. Sådana situationer kan snabbt bli infekterade och ofta är det bästa man kan göra att anlita ett ombud som kan fungera som medlare, för att lättare kunna kommunicera. Det innebär inte nödvändigtvis att det behöver bli en rättssak av konflikten, men vår långa erfarenhet inom familjerätt hjälper dig och er att komma framåt till en lösning som båda parter kan acceptera.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Familjerätt: Hur vi kan hjälpa dig i Göteborg

Vi förstår att frågor om familjerätt är både känsliga och komplexa. Vi arbetar alltid för att ta vara på dina intressen och rättigheter. Om du har frågor om vårdnad, boende, umgänge, arv, testamente, bodelning, samboavtal eller något annat som rör familjerätten - är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kostnad, rättskydd och rättshjälp

I vissa familjerättsliga mål kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I andra fall kan staten hjälpa till att betala dina rättegångskostnader. Detta kallas rättshjälp. Kontakta oss för att utreda just dina möjligheter.

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt kan handla om exempelvis arvsfrågor, fördelning av tillgångar, skulder mellan parter och även fastställande av eventuella underhållsbidrag. I dessa processer förkommer ofta förhandlingar där det i vissa fall finns möjlighet att förlikas. Målet är att nå̊ en lösning som passar familjens specifika behov. Varje familj är unik och varje ärende kräver en individuell strategi. Ekonomisk familjerätt bidrar till att skapa stabilitet och trygghet i komplicerade situationer.

Äktenskap och samboende

Äktenskapsförord och samboavtal är juridiska dokument som används för att reglera ekonomiska frågor samt förmögenhetsförhållanden mellan parterna. Dessa avtal definierar hur tillgångar och skulder ska hanteras om äktenskapet eller samborelationen skulle upplösas. Det ger varje part möjlighet att skydda sina individuella ekonomiska intressen. Då kan man förhoppningsvis undvika eventuella tvister och osäkerheter i framtiden.

Arvsrätt

När någon i din närhet går bort uppstår många familjerättsliga frågor. Vid denna tidpunkt är det bra att ta hjälp av våra erfarna familjerättsjurister i Göteborg. Vi kan bland annat hjälpa dig att skriva en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - en så kallad bouppteckning. Om den avlidne var gift och makarna hade giftorättsgods måste en bodelning ske innan tillgångarna kan fördelas. Därefter är det arvsordningen som avgör vem som ärver. Det finns som utgångspunkt tre arvsklasser.

1. Bröstarvingar – barn till den avlidna
2. Föräldrar, syskon och syskonbarn.
3. Mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.  

Den som efterlämnar ett arv kan med ett testamente bestämma en specifik fördelning av arvegodset. Vi bistår er gärna med att upprätta ett testamente, sköta bodelning eller arvskifte.

Skilsmässa

Skilsmässa eller äktenskapsskillnad är en rättslig process som avslutar äktenskapet mellan två personer. Skilsmässan reglerar också frågor om fördelning av ägodelar, skulder, vårdnad av barn, underhållsbidrag och andra viktiga frågor. Detta ger förhoppningsvis parterna klarhet i deras rättigheter och skyldigheter efter separationen.

Om situationer rörande föräldrar och barn

Familjerättsliga situationer som involverar föräldrar och barn kan utgöra en känsloladdad del av livet. Här behandlas frågor om bland annat vårdnadstvister, underhållsskyldighet och andra aspekter som rör just familjen. För att navigera sig genom situationer som dessa krävs inte bara juridisk kompetens utan också förståelse för de emotionella och praktiska utmaningar som familjer står inför. Vi på MundeAhlberg advokatbyrå finns här när din familj behöver den hjälpen.

Vårdnad

Vid vårdnad ska man alltid ha barnets bästa i fokus. Målet är att skapa en rättvis och strukturerad ram för föräldrar och barn med fokus på föräldrarnas samarbetsförmåga och möjlighet att skapa en stabil miljö för barnet. Processen om vårdnad kan leda till förhandling eller medling. Vid gemensam vårdnad måste vårdnadshavarna komma överens och fatta viktiga beslut tillsammans. Om en förälder har ensam vårdnad övergår hela det ansvaret till den föräldern. Som en följd av det kan den föräldern eller vårdnadshavaren behöva informera den andra om sådant som är viktigt att känna till om barnet.

Fastställande av faderskap

Fastställande av faderskap är en viktig del inom familjerätten eftersom det fastslår både rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Det kan vara socialnämnden eller barnet själv som ansöker om fastställande i tingsrätt.

Underhåll och barnbidrag

Underhåll säkerställer ekonomiskt stöd till en före detta partner som man har ett gemensamt barn med. Underhållet är en viktig del inom familjerätten som säkerställer att de som har behov av ekonomiskt stöd får det. Underhållet är särskilt viktigt när det finns en ekonomisk obalans mellan parterna. Underhåll för barn, också känt som barnbidrag, försäkrar att barnet fortsatt får sina grundläggande behov tillgodosedda även om föräldrarna inte längre lever tillsammans. Barnbidraget ska säkerställa barnets välbefinnande genom att täcka kostnader för mat, kläder, bostad, utbildning och medicinsk vård.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Hur kan jag få mer information om er advokatbyrås tjänster och prissättning i Göteborg?

För mer information om våra tjänster och prissättningar är ni välkomna att kontakta oss för en konsultation, där vi kan diskutera era behov och ge er en mer detaljerad översikt över kostnader och hur vi kan hjälpa er.

Hur fördelas tillgångar och skulder vid en skilsmässa?

Under äktenskapets gång äger makarna enskilt sina tillgångar och svarar för sina skulder. Vid en skilsmässa blir dock allt som ni äger giftorättsgods, om ni inte gjort viss egendom till enskild exempelvis genom äktenskapsförord. En make kan även få egendom i arv eller gåva där testatorn eller givaren (i ett testamente eller gåvobrev) angett att egendomen ska vara enskild egendom. Giftorättsgods är de tillgångar som ska delas lika vid en bodelning.

Om det finns skulder hos makarna räknas det av mot giftorättsgodset. Om en av makarna har enskilda skulder räknas dessa endast av mot dennes giftorättsgods. Det innebär alltså att två makar inte kan bli skyldiga att betala varandras skulder.

Vad är ett samboavtal och när bör det upprättas?

Sambolagen reglerar förhållandet mellan sambor och vad som ska gälla för er bostad och ert bohag om samborelationen upphör. Ett samboavtal bör upprättas innan två personer flyttar ihop, eller tätt där inpå. Avtalet kan vara ett värdefullt verktyg för att undvika missförstånd och konflikter i framtiden. Det kan täcka ett brett spektrum av frågor, exempelvis hur egendom ska fördelas eller äganderätten till den gemensamma bostaden. I grund och botten kan ett samboavtal vara ett sätt att skapa tydlighet och trygghet i samboskapet. Det främjar öppen kommunikation och samförstånd mellan parterna, vilket i sin tur kan bidra till en mer harmonisk relation.

Vad är ett äktenskapsförord och hur fungerar det?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som används för att reglera ekonomiska förhållanden mellan makar och blivande makar. Det fungerar som en överenskommelse som definierar hur tillgångar och skulder ska hanteras om äktenskapet i händelse av skilsmässa, eller vid den ena makens död. Äktenskapsförord kan vara bra om ni vill skydda äganderätten till specifika tillgångar, er förmögenhet eller om ni vill reglera ansvar för skulder. Ett äktenskapsförord kräver skriftlig dokumentation och underskrifter från båda makar och blir juridiskt bindande vid upprättandet. Det är ett användbart verktyg för att skapa klarhet kring ekonomiska frågor och minimera potentiella konflikter om äktenskapet tar slut. Det kan även vara särskilt viktigt när det finns komplexa ekonomiska situationer, tidigare äktenskap eller barn involverade.

© 2024 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy