klubba

Tvistemål

MundeAhlberg företräder såväl privatpersoner som företagare i Göteborg vid inom- och utomrättsliga tvister och vår expertis sträcker sig över alla aspekter av tvistemålsprocessen. Vi har lång erfarenhet av tvistemål, i allt från företagsöverlåtelse till tolkning av avtal och kontraktsbrott. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning för att förutse och undvika potentiella tvister, och vid tvister arbetar vi aktivt för att förhandla fram lösningar och om nödvändigt företräder vi er i domstol.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan bistå dig i tvistemål i Göteborg

Tvistemål kan vara både komplicerade och tidskrävande och kan involvera olika rättsliga förfaranden beroende på ärendets natur. Flera tvistemål kan lösas genom alternativa tvistlösningsmetoder, såsom genom särskild medling eller skiljeförfarande, utan att det nödvändigtvis behöver gå till rättegångsstadiet. I samtliga förfaranden kan vi hjälpa dig att nå en ömsesidigt godtagbar lösning. Om du inte skulle vara nöjd med en dom, har du möjlighet att överklaga den. Även i en sådan situation kan vi bistå dig.

Kostnad, rättshjälp och rättsskydd

I ett tvistemål är det du som part som tar beslut om huruvida du vill ha och behöver ett ombud som företräder dig i målet. Du måste som utgångspunkt själv stå för kostnaden, men om du vinner målet kan du begära att din motpart ersätter kostnaderna. Det finns även möjlighet att begära rättshjälp, i vilket fall staten står för en del av kostnaden.

I många fall finns också försäkringar som kan täcka delar av kostnaderna för tvisten, oavsett utgång. Läs mer under Rättsskydd och rättshjälp. En viktig aspekt att beakta är den potentiella kostnadseffektiviteten och de praktiska fördelarna av att välja en advokatbyrå som är lokaliserad nära dig. Vi på MundeAhlberg tillhandahåller juridisk expertis framför allt i Göteborg med omnejd.

Om tvistemål

Civila tvistemål, även kallat civilrättsliga tvistemål, avser rättsliga tvister eller konflikter som uppstår mellan enskilda personer, företag eller organisationer där den ena parten hävdar att den har lidit skada eller kränkning av sina rättigheter och söker en rättslig lösning på frågan. Dessa tvistemål omfattar en mängd olika rättsliga ämnen och frågor och kan förekomma inom olika områden av civilrätten.

Om processen i tvistemål

Tvistemål inleds då en part, käranden, ingiver en stämningsansökan mot en annan part, svaranden, till tingsrätten. Dokumentet ska bland annat inkludera parternas information, kärandens yrkanden samt bakgrund och bevisning. Domstolen kan därefter utfärda stämning och delge svaranden, som får möjlighet att lämna in ett svaromål där de kan bestrida eller erkänna påståendena.

Uteblir svar från motparten kan domstolen utfärda tredskodom, vilket innebär att parten automatiskt förlorar målet. Processen fortskrider med en förberedelse, som inleds med skriftlig handledning. Domstolen kan kalla till en muntlig förberedelse ledd av en domare, där parter möts för att diskutera tvistens kvarstående frågor och eventuellt utforska förlikningsmöjligheter.

Målet kan avgöras utan huvudförhandling om det bedöms att det inte behövs och om parterna inte begär det, de ges då möjlighet att slutföra sin talan skriftligt innan domen utfärdas. Om huvudförhandling sker, genomförs det med en eller tre domare och i den presenteras skriftliga bevis och vittnesmål framförs. Slutligen meddelas dom, som skickas till parterna eller deras ombud. Domen kan överklagas inom tre veckor.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Vad är ett skiljeförfarande?

Skiljeförfarandet skiljer sig från den traditionella domstolsprocessen genom att det är konfidentiellt och att ett avgörande i tvisten generellt nås snabbare. Det är dock värt att notera att kostnaderna för skiljeförfarandet kan vara betydligt högre för parterna, inklusive egna kostnader för tvistemålsförfarandet och skiljemännen. Lagstiftningen som reglerar skiljeförfarande återfinns i lagen om skiljeförfarande, och trots att processen regleras i lag ges parterna frihet att själva styra över dess utformning. Parterna har möjlighet att utse varsin skiljeman, vilka sedan gemensamt utser en tredje skiljeman som fungerar som ordförande. Det finns även möjlighet att låta ett skiljedomsinstitut avgöra tvisten om parterna har inkluderat en skiljeklausul i sitt avtal. En skiljeklausul är nödvändig för att tvisten ska kunna avgöras genom skiljeförfarande; om en sådan klausul saknas kan inte tvisten hanteras på detta sätt.

Hur fungerar bevisningen i dispositiva tvistemål?

Såväl käranden som svaranden behöver inge bevisning som stödjer deras respektive påståenden. Bevis i dispositiva tvistemål kan vara skriftliga eller muntliga. Skriftliga bevis inkluderar dokument, kontrakt, e-postmeddelanden och andra skriftliga material som stödjer parternas påståenden. Muntlig bevisning kan omfatta vittnesmål från parterna eller vittnen. I dispositiva tvistemål spelar begreppen bevisbörda och beviskrav en central roll för att avgöra tvisten på ett rättvist sätt. Dessa begrepp styr hur parterna presenterar och hanterar bevis under rättsprocessen. Bevisbörda avser det ansvar som vilar på varje part att styrka de påståenden de framför i tvisten. I dispositiva tvistemål är det oftast käranden som har initial bevisbörda. Det innebär att det är kärandens ansvar att lägga fram tillräckliga bevis för att stödja sina påståenden. Beviskraven anger den nivå av övertygelse eller sannolikhet som krävs för att ett påstående ska godtas av domstolen.

Att förstå och hantera bevisbördan och beviskraven är av avgörande betydelse för de som är inblandade i dispositiva tvistemål, och det är viktigt att noggrant förbereda och presentera bevis för att övertyga domstolen om ens ståndpunkt.

Vad är ett förenklat tvistemål?

Ett förenklat tvistemål är en rättegång mellan två privata aktörer där värdet på det som parterna bråkar om är lägre än ett halvt prisbasbelopp, för närvarande 28.650 kr. Det finns för målen särskilda regler som syftar till att effektivisera processen, eftersom det ansetts för kostsamt att tvista om mindre värden inför domstol. Det finns exempelvis regler om hur förenklade tvistemål ska handläggas och om vem som får avgöra ett sådant mål. Den förlorande parten har dessutom begränsat ansvar för vinnarens rättegångskostnader, där ersättning exempelvis kan begränsas till en timmes juridisk rådgivning.

Vad är dispositiva och ett indispositiva tvistemål?

Inom ramen för rättegångsbalken finns tvistemål i två huvudkategorier: Dispositiva och indispositiva tvistemål. De flesta mål är dispositiva. Sådana mål karakteriseras av möjligheten för parterna att själva nå en förlikning eller komma överens utan direkt inblandning från domstol. Indispositiva tvistemål av en annan karaktär, i sådana mål får inte parterna själva förlikas; istället är det domstolen som måste avgöra frågan när talan har väckts av en part.

Hur kan jag få mer information om er advokatbyrås tjänster och prissättning i Göteborg?

För mer information om våra tjänster och prissättningar är ni välkomna att kontakta oss för en konsultation, där vi kan diskutera era behov och ge er en mer detaljerad översikt över kostnader och hur vi kan hjälpa er.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy