ett hus

Fastighetsrätt

MundeAhlberg företräder och bistår såväl privatpersoner som företag inom fastighetssektorn i Göteborg med omnejd och erbjuder rådgivning i frågor om bland annat fastighetsförvärv, entreprenad, hyresrätt och andra rättsliga frågor kopplade till fastigheter. Vi har både kompetens och engagemang och vår strävan är att vara lyhörda inför era önskemål och leverera högkvalitativa resultat.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan hjälpa dig i fastighetsrättsliga ärenden i Göteborg

I en framgångsrik fastighetsaffär utgör juridiken en central komponent, och MundeAhlberg strävar efter att bidra till en smidig process. Med en gedigen kunskapsbas, omfattande erfarenhet och ett ständigt närvarande engagemang strävar vi efter att erbjuda klienter behjälpliga råd. Vår ambition är att inte bara vara juridiska experter utan också affärsrådgivare som förstår de bredare ekonomiska och strategiska målen.

Kostnad, rättsskydd och rättshjälp

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna, men vardera parten får stå för sina kostnader. En hyrestvist i domstol är dock förenad med en ansökningsavgift. Hyrestvister ingår generellt inte i rättsskyddsförsäkringar och möjlighet till rättshjälp är ofta begränsad, men möjlig. Det lämnar enskilda åt att försöka förstå och ta tillvara sina rättigheter i frågor som inte sällan är av avgörande betydelse för denne. Vi åtar oss dessa tvister för att du ska få vägledning, hjälp och en rättssäker handläggning och prövning.

Om fastighetsrätt

Rättsområdet handlar om alla frågor kopplade till fastigheter och brukar delas in i den allmänna och speciella fastighetsrätten. Den allmänna delen reglerar relationer mellan avtalsparter, såsom fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare och rör bland annat frågor om övergång och nyttjande av fastigheter, medan den speciella fastighetsrätten reglerar relationerna mellan det allmänna, det vill säga staten och kommuner, och fastighetsägare. Den speciella delen behandlar, bland annat, frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av fastigheter samt infrastruktur. Läs vidare för att få en klarare bild av specifika delar av fastighetsrätten.

Fastighetsrättsliga tvistemål

I fastighetsrättsliga tvistemål omfattas konflikter relaterade till fastighetsfrågor, inklusive äganderätt, användning, hyra och gränser. Dessa tvister kan vara komplexa och variera från gränstvister mellan grannar och äganderättstvister till fastighetsplaneringstvister, servitutstvister och hyrestvister mellan hyresvärdar och hyresgäster. Vidare kan fastighetsplaneringstvister inkludera frågor om testamente och arv, medan fastighetsutvecklingstvister kan involvera byggtillstånd. Lösningar på dessa tvister kräver noggrann juridisk hantering för att upprätthålla rättvisa och säkerställa överensstämmelse med fastighetsrättsliga principer. Tvister inom fastighetsrätt är ofta tekniskt komplicerade och i regel kostsamma, varför det är en god idé att i ett tidigt stadie anlita ett erfaret ombud som kan utreda ärendet och tillsammans med dig lägga upp en plan för hantering.

Fastighetsöverlåtelser

Fastighetsöverlåtelser är en central del av fastighetsrätten och syftar till överföringen av äganderätten eller rättigheterna till en fastighet från en part till en annan. Detta avtal dokumenteras vanligtvis i form av en fastighetsöverlåtelsehandling, som är ett juridiskt dokument som fastställer villkoren för överföringen. Processen är avgörande när fastigheter säljs, överförs som gåvor, byts eller ärvs.

Fastighetsavtal

Fastighetsavtal är juridiska avtal som reglerar användningen, överföringen eller hyresrätten av fastigheter, inklusive bostäder, kommersiella byggnader, mark och andra fastigheter. Dessa avtal är grundläggande för fastighetsrätt och fastighetsaffärer, och de spänner över olika situationer och ändamål.

Fastighetsregistrering

Fastighetsregistrering är den juridiska processen där en fastighets ägande, gränser och eventuella belastningar officiellt dokumenteras hos myndigheter. För att genomföra detta krävs fastighetsbildning, där fastigheten avgränsas och får en unik identifiering. En lantmäteriförrättning utförs för att exakt bestämma gränserna och skapa nödvändiga dokument som lagfart och pantbrev. Lagfart är själva registreringen av ägandet, vilket säkerställer en tydlig och rättsligt bindande dokumentation över fastigheten. Denna process är avgörande för att skapa trygghet och klarhet kring fastighetsägande.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Vad är en fastighetsöverlåtelse och hur går den till?

En fastighetsöverlåtelse är den rättsliga processen där äganderätten till en fastighet övergår från säljare till köpare. Initierat av köparens skriftliga erbjudande, där villkor som köpeskilling presenteras, fortskrider överlåtelsen genom förhandlingar till ett försäljningskontrakt. Detta kontrakt tydliggör detaljer som köpeskilling, överlåtelsevillkor och eventuella reservationer. Efter undertecknandet genomförs formella steg inklusive registrering hos Lantmäteriet. Här kan finansieringsarrangemang och övriga transaktionsdetaljer slutföras. Efter registreringen blir köparen officiell ägare, och säljaren mottar betalning, även kallat köpeskillingen. Fastighetsöverlåtelsen kräver noggrann juridisk hantering för att säkerställa en smidig övergång och fullgörelse av alla lagliga krav.

Vad är en lagfart?

Lagfart är ett ägarbevis för en fastighet och ansökan om ny lagfart ska göras hos Lantmäteriet inom tre månader efter att en fastighet fått ny ägare.

Vilka skatter och avgifter är kopplade till fastighetsägande?

Inom fastighetsrätt är det av central betydelse för fastighetsägare att ha en förståelse för de skatter och avgifter som är kopplade till fastighetsägande. De som äger en fastighet ska betala antingen kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt, eller i vissa fall bådadera. Vad som ska betalas beror på vilken typ av fastighet som innehas. Kommunal fastighetsavgift erläggs för bostäder och beloppet baseras på fastighetens taxeringsvärde och det är enbart vid innehav av ägarlägenheter och småhus som individen själv ansvarar för att betala in avgiften. Vid hyresrätter och bostadsrätter är det hyresvärden samt bostadsrättsföreningen som bär det ansvaret. De som äger en fastighet utan bostäder som vid fastighetstaxeringen betecknas som någon av följande enheter är ålagda att betala fastighetsskatt: småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, lantbruksenhet med obebyggd tomtmark, hyreshusenhet, industrienhet eller elproduktionsenhet. Även fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde. Äger man ett hyreshus behöver individen själv betala både fastighetsavgift och fastighetsskatt, vid bostadsrättshus behöver föreningen betala båda. För lokaler och obebyggd tomtmark betalas fastighetsskatt och fastighetsavgift för bostäderna i hyreshuset som båda betalas av individen. För att undvika förseningar och påföljande sanktioner är det nödvändigt för fastighetsägare att vara medvetna om betalningsdatum och procedurer som gäller för varje skatt och avgift. Denna kunskap är inte bara avgörande för att upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning av fastigheten utan också för att undvika eventuella rättsliga komplikationer som kan uppstå vid försummelse av skattebetalningar inom ramen för fastighetsrätt.

Vad gör jag om jag upptäcker ett fel i min nyligen förvärvade fastighet?

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet har ni rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare har ni även rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Det viktigaste vad avser fel i fastigheter är att man meddelar överlåtaren i tid för att inte gå miste om sina rättigheter. För att ha rätt att göra ett fel gällande och således kunna påkalla påföljder krävs det att felet uppmärksammats inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts, vilket skiljer sig utifrån den specifika situationen. Om man vill häva köpet måste talan väckas inom ett år från tillträdesdagen. Många ser den lagstadgade preskriptionstiden på tio år och riskerar att missa att detta enbart är en maximigräns och att felet även behöver göras gällande inom skälig tid.

Varför kan min tvist inte handläggas i Göteborgs tingsrätt?

Vart tvister i fastighetsrätt ska handläggas avgörs av särskilda regler, därför är det inte en självklarhet att den exempelvis kan hanteras i Göteborg, även om du bor eller ditt företag har sin verksamhet i staden. Ofta handläggs tvister i den tingsrätt vars geografiska upptagningsområde omfattar den plats som styrelsen för det bolag som blivit stämt har sitt säte, eller där den fysiska person som stämts har sin hemvist. Men vissa tvister ska i stället hanteras i den tingsrätt vars geografiska upptagningsområde omfattar den plats som fastigheten ligger på. Det kan vara svårt att veta vilken domstol som du ska vända dig till, och att ansöka om stämning vid fel tingsrätt kan bli såväl dyrt som tidsödslande, därför är det klokt att ta hjälp av en jurist med erfarenhet av tvister i fastighetsrätt.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy