hus

Hyresrätt

MundeAhlberg biträder såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresrättsliga frågor och tvister. Vi ger råd i frågor som berör hyresavtal, rättigheter och skyldigheter. Våra uppdrag inom området sträcker sig från upprättande av avtal, uppsägningar, kränkningar av hyresavtal samt depositioner och skador till medling inför hyresnämnden och villkorsförhandlingar.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan hjälpa dig med hyresrättsliga frågor i Göteborg

Som hyresvärd, men även som hyresgäst, är det inte alltid lätt att veta vad man har för rättigheter och skyldigheter. Många gånger kan juridiken vara komplicerad. Det finns ingen regel som säger att du måste anlita en advokat för en hyrestvist, men det finns situationer där det kan vara fördelaktigt. I dessa situationer kan vi hjälp dig.

Kostnad, rättsskydd och rättshjälp

Hyrestvister kan både prövas i Hyresnämnden och i vanlig allmän domstol (tingsrätten) beroende på vad det är för typ av tvist. Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna, men vardera parten står för sina kostnader. Hyrestvister ingår generellt inte i rättsskyddsförsäkringar och möjlighet till rättshjälp är ofta begränsad. Däremot finns det möjlighet att få ersättning rättsskyddsförsäkringar och möjlighet till rättshjälp om tvisten är i vanlig allmän domstol.

Hyresnämnden

Om det uppstår en tvist mellan hyresvärd och hyresgäst som inte går att lösa kan frågan tas upp i en hyresnämnd. För tvister i Göteborg med omnejd är det i Hyres – och arrendenämnden i Göteborg som man ska vända sig till. Det är en myndighet som är specialiserad på att lösa hyresrättsliga tvister och är en oberoende instans. Nämnden prövar hyres-och boendefrågor och har mandat att hantera och medla i hyresärenden. En hyresnämndsförhandling är ofta mindre formell och mer inriktad på medling än en domstolsprocess. Beslut som fattas vid en hyresnämndsförhandling är bindande för parterna och måste därmed efterlevas. Hyresnämndens beslut kan inte alltid överklagas till en allmän domstol och därför är det av särskild vikt att frågorna hanteras korrekt och med omsorg.

Om hyresrätt

Hyresrätt utgör den ram som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst inom bostads- och lokalhyra. Hyreslagen, som är en del av jordabalken, utgör den huvudsakliga lagstiftningen och fastställer rättigheter och skyldigheter för båda parter. Inom hyresrätten regleras frågor som uppsägning av hyresavtal, hyreshöjning, underhållsansvar och andra aspekter av boende och lokaluthyrning. För att undvika potentiella tvister är det viktigt att både hyresvärd och hyresgäst har kännedom om de lagstadgade reglerna och kontraktsvillkoren som styr deras relation. Nedan finns en kortare redogörelse över centrala delarna inom hyresrätten.

Hyresavtalet

Ett hyresavtal utgör den centrala överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd vid uthyrning. Trots avsaknad av lagkrav på skriftlighet rekommenderas ett skriftligt avtal, dels för att undvika missförstånd, dels för att användas som bevis vid en eventuell tvist.

Privatuthyrningslagens tvingande regler gäller till hyresgästens fördel och kan ej försämras genom avtal. Hyresavtalet kan vara antingen tidsbegränsat eller på obestämd tid och bör inkludera väsentlig information, såsom identiteten hos hyresvärd och hyresgäst, adress, detaljer om lägenheten, angivet hyresbelopp, specificerade kostnader samt eventuella överenskommelser om tillval av inredning. Hyran måste vara skälig och grundas på lägenhetens bruksvärde, och vid uthyrning av egen bostad får den inte väsentligt överstiga kapitalkostnader och driftkostnader. För möblerad uthyrning finns möjlighet till ett hyrespåslag på högst 15 procent. Sammanfattningsvis strukturerar ett välformulerat hyresavtal förhållandet mellan parterna och säkerställer att överenskommelsen sker inom ramen för gällande lagstiftning.

Uppsägning av hyresavtal

Hyresvärden och hyresgästen har båda rättigheter att säga upp ett hyresavtal under vissa förutsättningar. För en giltig uppsägning är det avgörande att respektera lagens krav på uppsägningstid och de specifika skälen för uppsägningen. Det är klokt att noggrant följa de legala riktlinjerna för att undvika potentiella tvister och säkerställa en korrekt uppsägning. Detta kan vi på MundeAhlberg hjälpa dig med oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst.

Vid uppsägning av hyreskontrakt, där hyrestiden varat över tre månader, krävs skriftlig uppsägning från hyresvärden. Hyresgästen kan muntligt säga upp avtalet med skriftligt erkännande från hyresvärden, men skriftlig uppsägning rekommenderas för bevisning. Om det är hyresvärden som säger upp avtalet måste uppsägningen motiveras. Vid uppsägning av ett tillsvidareavtal varierar uppsägningstiden beroende på om det omfattas av privatuthyrningslagen eller hyreslagen. Inom privatuthyrningslagen gäller en månads uppsägningstid för hyresgästen och tre månader för hyresvärden, men parterna kan avtala om längre tid för hyresvärden och kortare för hyresgästen. Inom hyreslagen är uppsägningstiden alltid tre månader, oavsett vilken part som säger upp avtalet. Även här kan det dock avtalas om längre uppsägningstid för båda parter. Det går att avtala om en kortare uppsägningstid för hyresgästen, men inte för hyresvärden. Vid avtal på bestämd tid upphör avtalet som huvudregel enligt den avtalade hyrestiden.

Uppsägningsgrunder utgör den juridiska grundvalen för att avsluta ett hyresavtal eller anställningskontrakt. Dessa grunder fastställer de omständigheter under vilka en part har rätt att säga upp avtalet och är bland annat förverkande av hyresrätt och uppsägning på grund av fel eller brist.

Underhåll och reparationer

Hyresvärden bär ansvaret för nödvändigt underhåll och reparationer enligt hyreslagen, men det är hyresgästens skyldighet att rapportera eventuella brister eller skador. Vid eventuella tvister om underhållsansvar är det viktigt att överväga både kontraktsvillkoren och hyreslagens bestämmelser. Klar kommunikation och dokumentation är nyckeln för att undvika konflikter.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Andrahandsuthyrning

Huvudregeln är att en hyresgäst behöver få hyresvärdens godkännande för att kunna hyra ut en lägenhet i andra hand. Vilka dokument eller handlingar som krävs vid ansökan om andrahandsuthyrning beror på vilken hyresvärd du har. Andrahandsuthyrning kräver att den överenskomna hyran är skälig. Det innebär att en andrahandshyresgäst inte bör påtvingas en orimligt hög hyra, som huvudregel anses hyran som den förstahandshyresgästen betalar vara skälig. Eventuella tillägg för extra tjänster såsom bredband och parkeringsplats får göras, dock utan att överstiga kostnaderna som förstahandshyresgästen erlägger för dessa tjänster. Om en andrahandshyresgäst anser att hyran är för hög, har denne möjlighet att anmäla det till hyresnämnden och begära återbetalning eller sänkt hyra. Återbetalning kan omfatta hyreskostnader upp till två år tillbaka i tiden, räknat från den dagen då andrahandshyresgästen ansöker om återbetalning. För avtal som ingicks före den 1 oktober 2019 begränsas återbetalningsmöjligheten till ett år tillbaka i tiden.

Går det att överlåta en hyresrätt?

Om du har en hyresrätt och erhållit tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden, har du möjlighet att överlåta hyresrätten till en närstående person som du varaktigt delat hushåll med. Överlåtelse till en närstående kan göras om ni har levt tillsammans under en betydande tid och haft ett gemensamt hushåll. Vanligtvis krävs att ni har bott tillsammans i tre år, men det kan även godkännas med kortare tid om det finns särskilda omständigheter till exempel oväntad bortgång. För att den närstående som tar över bostaden ska anses godtagbar som hyresgäst måste denne vara pålitlig och ha förmåga att betala hyran.

 

För lokalhyresavtal krävs tillstånd för överlåtelse till den som ska ta över verksamheten. Att överlåta en lokal innan tre års hyrestid har förflutit kräver särskilda skäl, såsom sjukdom, dödsfall eller andra extraordinära omständigheter som hindrar hyresgästen från att fortsätta driva verksamheten. Om hyresvärden avslår en begäran om överlåtelse av lokal, har hyresgästen rätt att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

 

Vid behov av rådgivning eller hjälp i samband med en överlåtelse, är du välkommen att kontakta oss på MundeAhlberg.

Kan jag överklaga en dom i en hyrestvist om jag inte är nöjd med utfallet?

Alla beslut kan inte överklagas. På Sveriges Domstolars webbplats kan du hitta uttömmande listor på vilka beslut som kan, respektive inte kan, överklagas till Svea hovrätt. Överklagandet måste vara formulerat skriftligt och inlämnat till nämnden inom en tidsfrist på tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet. I överklagandet förklarar du vilket beslut du ifrågasätter, beskriver på vilket sätt du anser dig vara missnöjd och föreslår önskade förändringar i beslutet. Svea hovrätts beslut i ärenden från hyresnämnden kan dock inte överklagas. MundeAhlberg bistår dig gärna i samband med överklagandet.

© 2024 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy