hus

Hyresnämnd

MundeAhlberg biträder såväl hyresvärdar som hyresgäster i hyresrättsliga frågor och tvister. Vi ger råd i frågor som berör hyresavtal, rättigheter och skyldigheter. Våra uppdrag inom området sträcker sig från upprättande av avtal, uppsägningar, kränkningar av hyresavtal samt depositioner och skador till medling inför hyresnämnden och villkorsförhandlingar.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Hur vi kan hjälpa dig med hyresrättsliga frågor i Göteborg

Som hyresgäst, men även som hyresvärd, är det inte alltid lätt att veta vad man har för rättigheter och skyldigheter. Många gånger kan juridiken vara komplicerad. Beslutet att anlita en advokat vid en hyrestvist är en viktig övervägning som beror på flera faktorer. Om till exempel din motpart har juridisk representation, kan det vara en indikation på att även du bör ha det, men också tvistens värde och komplexitet såväl som din erfarenhet och kunskap inom området kan spela in i beslutet. Det finns ingen regel som säger att du måste anlita en advokat, men det finns situationer där det kan vara fördelaktigt. I dessa situationer kan vi vara behjälpliga.

Kostnad, rättsskydd och rättshjälp

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna, men vardera parten får stå för sina kostnader. En hyrestvist i domstol är dock förenad med en ansökningsavgift. Hyrestvister ingår generellt inte i rättsskyddsförsäkringar och möjlighet till rättshjälp är ofta begränsad, men möjlig. Det lämnar enskilda åt att försöka förstå och ta tillvara sina rättigheter i frågor som inte sällan är av avgörande betydelse för denne. Vi åtar oss dessa tvister för att du ska få vägledning, hjälp och en rättssäker handläggning och prövning.

Om Hyresnämnden

Om det uppstår en tvist mellan hyresvärd och hyresgäst som inte går att lösa, kan frågan tas upp i en hyresnämnd, för tvister i Göteborg med omnejd görs det i Hyres – och arrendenämnden i Göteborg. Nämnden prövar hyres-och boendefrågor och har mandat att hantera och medla i hyresärenden. Det är en oberoende instans och en myndighet specialiserad på att lösa hyresrättsliga tvister. En hyresnämndsförhandling är ofta mindre formell och mer inriktad på medling än en domstolsprocess, i vilket syftet är att nå en överenskommelse mellan parterna. Beslut som fattas vid en hyresnämndsförhandling är bindande för parterna och måste därmed efterlevas, dessutom kan beslut inte alltid överklagas till en allmän domstol. Därför är det av särskild vikt att frågorna hanteras korrekt och med omsorg.

Om hyresrätt

Hyresrätt utgör den ram som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst inom bostads- och lokalhyra. Hyreslagen, som är en del av jordabalken, utgör den huvudsakliga lagstiftningen och fastställer rättigheter och skyldigheter för båda parter. Inom hyresrätten regleras frågor som uppsägning av hyresavtal, hyreshöjning, underhållsansvar och andra aspekter av boende och lokaluthyrning. För att undvika potentiella tvister och skapa balanserade förhållanden är det viktigt att både hyresvärd och hyresgäst har kännedom om de lagstadgade reglerna och kontraktsvillkoren som styr deras relation. Vi erbjuder korta förklaringar av några av de mest centrala delarna av hyresrätt för att överskådligt öka förståelsen och medvetenheten om detta juridiska område.

Hyresavtalet

Ett hyresavtal utgör den centrala överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd vid uthyrning. Trots avsaknad av lagkrav på skriftlighet, rekommenderas ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd och för att kunna användas som bevis vid tvist. Privatuthyrningslagens tvingande regler gäller till hyresgästens fördel och kan ej försämras genom avtal. Hyresavtalet kan vara antingen tidsbegränsat eller på obestämd tid och bör inkludera väsentlig information, såsom identiteten hos hyresvärd och hyresgäst, adress, detaljer om lägenheten, angivet hyresbelopp, specificerade kostnader samt eventuella överenskommelser om tillval eller frånval av inredning. Hyran måste vara skälig och grundas på lägenhetens bruksvärde, och vid uthyrning av egen bostad får den inte väsentligt överstiga kapitalkostnader och driftkostnader. För möblerad uthyrning finns möjlighet till ett hyrespåslag på högst 15 procent. Sammanfattningsvis strukturerar ett välformulerat hyresavtal förhållandet mellan parterna och säkerställer att överenskommelsen sker inom ramen för gällande lagstiftning.

Uppsägning av hyresavtal

Hyresvärden och hyresgästen har båda rättigheter att säga upp ett hyresavtal under vissa förutsättningar. För en giltig uppsägning är det avgörande att respektera lagens krav på uppsägningstid och de specifika skälen för uppsägningen. Det är klokt att noggrant följa de legala riktlinjerna för att undvika potentiella tvister och säkerställa en korrekt uppsägning.

Vid uppsägning av hyreskontrakt, där hyrestiden varat över tre månader, krävs skriftlig uppsägning från hyresvärden. Hyresgästen kan muntligt säga upp avtalet med skriftligt erkännande från hyresvärden, men skriftlig uppsägning rekommenderas för bevisning. Om det är hyresvärden som säger upp avtalet måste uppsägningen motiveras. Vid uppsägning av ett tillsvidareavtal varierar uppsägningstiden beroende på om det omfattas av privatuthyrningslagen eller hyreslagen. Inom privatuthyrningslagen gäller en månads uppsägningstid för hyresgästen och tre månader för hyresvärden, men parterna kan avtala om längre tid för hyresvärden och kortare för hyresgästen. Inom hyreslagen är uppsägningstiden alltid tre månader, oavsett vilken part som säger upp avtalet, men även här kan det avtalas om längre uppsägningstid för båda parter, såväl som om en kortare uppsägningstid för hyresgästen, men inte för hyresvärden. Vid avtal på bestämd tid upphör avtalet som huvudregel enligt den avtalade hyrestiden.

Uppsägningsgrunder utgör den juridiska grundvalen för att avsluta ett hyresavtal eller anställningskontrakt. Dessa grunder fastställer de omständigheter under vilka en part har rätt att säga upp avtalet och är bland annat förverkande av hyresrätt och uppsägning på grund av fel eller brist.

Underhåll och reparationer

Hyresvärden bär ansvaret för nödvändigt underhåll och reparationer enligt hyreslagen, men det är hyresgästens skyldighet att rapportera eventuella brister eller skador. Vid eventuella tvister om underhållsansvar är det viktigt att överväga både kontraktsvillkoren och hyreslagens bestämmelser. Klar kommunikation och dokumentation är nyckeln för att undvika konflikter i detta avseende.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

Vanliga frågor & svar

Kan jag överklaga en dom i en hyrestvist om jag inte är nöjd med utfallet?

Möjligheten att överklaga beslut från hyres- och arrendenämnderna är föremål för begränsningar och regler; alla beslut kan inte överklagas. På Sveriges Domstolars webbplats kan du hitta uttömmande listor på vilka beslut som kan, respektive inte kan, överklagas till Svea hovrätt. Överklagandet måste vara formulerat skriftligt och inlämnat till nämnden inom en tidsfrist på tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet. I överklagandet förklarar du vilket beslut du ifrågasätter, beskriver på vilket sätt du anser dig vara missnöjd och föreslår önskade förändringar i beslutet. Mer detaljerade anvisningar om överklagandeprocessen tillhandahålls i bifogade dokument som följer nämndens beslut. Det bör noteras att Svea hovrätts beslut i ärenden som överklagats från hyresnämnden inte kan överklagas.

Går det att överlåta en hyresrätt?

Om du har en bostadshyresrätt och erhållit tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden, har du möjlighet att överlåta hyresrätten till en närstående person som du varaktigt delat hushåll med. Överlåtelse till en närstående kan göras ni har levt tillsammans under en betydande tid och haft ett gemensamt hushåll. Vanligtvis krävs att du och den närstående har bott tillsammans i tre år, men det kan även godkännas med kortare tid, särskilt om det finns särskilda omständigheter, som exempelvis oväntad bortgång av hyresgästen. För att den närstående som tar över bostaden ska anses godtagbar som hyresgäst måste denne vara pålitlig och ha förmåga att betala hyran.

För lokalhyresavtal krävs tillstånd för överlåtelse till den som ska ta över verksamheten. Att överlåta en lokal innan tre års hyrestid har förflutit kräver särskilda skäl, såsom sjukdom, dödsfall eller andra extraordinära omständigheter som hindrar hyresgästen från att fortsätta driva verksamheten. Om hyresvärden avslår en begäran om överlåtelse av lokal, har hyresgästen rätt att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Vid behov av rådgivning eller hjälp i samband med en överlåtelse, är du välkommen att kontakta oss på MundeAhlberg.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Huvudregeln är att en hyresgäst behöver erhålla samtycke från hyresvärden för att kunna hyra ut en lägenhet i andra hand. Särskilda förutsättningar kan finnas beroende på vilken hyresvärd du har, såsom vilka dokument du behöver skicka in i din ansökan. Andrahandsuthyrning kräver att den överenskomna hyran är skälig. Det innebär att en andrahandshyresgäst bör inte påtvingas en orimligt hög hyra, som huvudregel anses hyran som den förstahandshyresgästen betalar vara skälig. Eventuella tillägg för extra tjänster såsom bredband och parkeringsplats får göras, dock utan att överstiga kostnaderna som förstahandshyresgästen erlägger för dessa

tjänster. Om en andrahandshyresgäst anser att hyran är för hög, har denne möjlighet att anmäla det till hyresnämnden och begära återbetalning eller sänkt hyra. Återbetalning kan omfatta hyreskostnader upp till två år tillbaka i tiden, räknat från den dagen då andrahandshyresgästen ansöker om återbetalning. För avtal som ingicks före den 1 oktober 2019 begränsas återbetalningsmöjligheten till ett år tillbaka i tiden.

Vilken eller vilka lagar reglerar hyresförhållanden?

Uthyrningen av bostäder och lokaler regleras av olika lagar beroende på karaktären av det aktuella hyresförhållandet. År 2013 infördes lag om uthyrning av egen bostad, även känd som privatuthyrningslagen, för att specificera regelverket kring uthyrning av bostäder som ägs av hyresvärden själv, exempelvis villor, bostadsrätter eller äganderätter.

För andrahandsuthyrning, uthyrning inom ramen för näringsverksamhet, uthyrning av lokaler eller andra situationer som inte omfattas av privatuthyrningslagen, tillämpas istället hyreslagen (12 kap. jordabalken). Vid avsaknad av särskilda bestämmelser i privatuthyrningslagen blir hyreslagen tillämplig. Denna lagstiftning utgör en övergripande reglering som reglerar diverse aspekter av hyresförhållandet mellan parterna och säkerställer rättvisa och skäliga villkor.

Vad är det enklaste sättet att komma i kontakt med er advokatbyrå i Göteborg?

Det finns flera sätt som du kan kontakta oss på för hjälp och konsultation. Det går att ringa oss på 031 – 701 54 90 eller att maila oss på info@mundeahlberg.se, under ”Kontakt” finns även ett formulär som du kan fylla i för att vi ska höra av oss till dig.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy